گروه کالا و خدمات
مجهز به دستگاه شبیه ساز خودرو و تامین قطعات اصلی