گروه کالا و خدمات
تدریس خصوصی، شنا مبتدی تا پیشرفته زیر نظر ناجی
آمادگی نجات غریق و مربیگری